PETER GRIMES, Staatstheater am Gärtnerplatz, München 2014

 Musikalische Leitung: Marco Comin Inszenierung: Balázs Kovalik
Bühne: Csaba Antal
Kostüme: Mari Benedek  
Fotos: Monika Forster
 
1 8685 186 2 8685 81 3 8685 13 4 8685 155
5 8685 148 6 8685 211 7 8685 207 8_8505_457